Ειδικευμενες Υπηρεσιες

στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη υποδομών – όπως μουσειακούς χώρους, υποβρύχια μουσεία, κέντρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καταδυτικά πάρκα, χώρους δραστηριοτήτων, κα – και μόνιμων ή περιοδικών ή έκτακτων δραστηριοτήτων.
 • σχεδιασμό και ανάπτυξη φυσικών ή εικονικών διαδρομών και αφηγήσεων, με πολιτισμικούς και πολιτιστικούς πόρους.
 • σχεδιασμό ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, π.χ. αλιευτικός τουρισμός, τουρισμός αναψυχής σε υδάτινα περιβάλλοντα κ.α.

στον τομέα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων, σύνδεσης, γνώσης και επιμόρφωσης, σχετικώς με το πολιτισμικό απόθεμα μιας περιοχής ή ενός συνόλου και της αλληλεπίδρασης του με το φυσικό περιβάλλον, την αναψυχή και τον τουρισμό.

στον τομέα της ΕΡΕΥΝΑΣ

 • ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στην παρακολούθηση απειλούμενων ειδών, και ξενικών-εισβολικών ειδών έναντι των ενδημικών κ.α.
 • έρευνα για τον σχεδιασμό παράλληλης αξιοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων στο θαλάσσιο περιβάλλον (πχ θαλάσσια αιολικά πάρκα) για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας ή και με χρήση τεχνητών καταφυγίων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ υπηρεσίες

Κατανοώντας και γνωρίζοντας την ανάγκη από ένα μόνο σημείο του σχεδιασμού, μελέτης, παρακολούθησης & αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες – είτε ως αυτοτελείς υπηρεσίες, είτε ως συμπληρωματικές υπηρεσίες – έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως:

 • διαχείριση και επιστημονική υποστήριξη, έργων & δραστηριοτήτων, στο εύρος των αναφερομένων δραστηριοτήτων.
 • επιστημονική εκλαΐκευση σε εξειδικευμένα έργα & δραστηριότητες
 • παροχή υπηρεσιών πρότυπης εξειδικευμένης εκπαίδευσης & επιμόρφωσης σε θέματα ερμηνείας περιβάλλοντος, επιστημονικών καταδύσεων (προδιαγραφές, πρωτόκολλα, τεχνικές) κλπ

στον τομέα της ΑΛΙΕΙΑΣ

 • σχεδιασμό, μελέτη και ανάπτυξη υποδομών – όπως μουσειακούς χώρους, υποβρύχια μουσεία, κέντρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καταδυτικά πάρκα, χώρους δραστηριοτήτων, κα – και μόνιμων ή περιοδικών ή έκτακτων δραστηριοτήτων.
 • σχεδιασμό και ανάπτυξη φυσικών ή εικονικών διαδρομών και αφηγήσεων, με πολιτισμικούς και πολιτιστικούς πόρους.
 • σχεδιασμό ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, π.χ. αλιευτικός τουρισμός, τουρισμός αναψυχής σε υδάτινα περιβάλλοντα κ.α.

στον τομέα του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • υπηρεσίες αποτύπωσης και αξιολόγησης του τύπου, των χαρακτηριστικών και των δεδομένων του φυσικού περιβάλλοντος.
 • σχεδιασμό και μελέτη έργων – δημόσιων & ιδιωτικών -, δραστηριοτήτων και ενεργειών στο περιβάλλον.
 • υπηρεσίες παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων και δραστηριοτήτων, στο περιβάλλον και τις επιπτώσεις αυτών.

ειδικότερα:

 • υπηρεσίες αξιολόγησης θαλασσίου και χερσαίου (εσωτερικά ύδατα) περιβάλλοντος, ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της βιοποικιλότητας, τις φυσικοχημικές παραμέτρους των υδάτων και την καταλληλόλητα χρήσης τους (κολύμβηση, εκτροφή οργανισμών κλπ.) την ρύπανση κ.α.
 • συμμετοχή στον σχεδιασμό, μελέτη, αξιολόγηση και παρακολούθηση (monitoring) επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων στον θαλάσσιο, νησιωτικό και ηπειρωτικό χώρο με υδάτινο δυναμικό.
 • σύγχρονες εφαρμογές με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση έκτακτων ή δυσμενών ή επικίνδυνων γεγονότων στο θαλάσσιο και ευρύτερα υδάτινο περιβάλλον

στον τομέα της ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 • σχεδιασμό, μελέτη και θεσμική ωριμότητα έργων και δραστηριοτήτων εκτροφής υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργεια).
 • μεταφορά τεχνογνωσίας, σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων (π.χ. πολυτροφικών εκτροφών) και τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. οξυγόνωση υδάτων με νανοφυσαλίδες) υδατοκαλλιέργειας.